Blue-Eyes MAX

demo 4 năm trước 67 Cards
Blue-Eyes MAX (via raffa50) V0.1

Main Deck (39)

Extra Deck (15)

Side Deck (13)

Đặt hàng

  • Từ khóa