Nhập file deck (.YDK) để đặt hàng

Tự tạo bộ thẻ bài

Main Deck (0)

Extra Deck (0)

Side Deck (0)

Kết quả tìm kiếm

Hình ảnh Tên Thêm vào giỏ
"A" Cell Breeding Device
Spell Card
"A" Cell Incubator
Spell Card
"A" Cell Recombination Device
Spell Card
"A" Cell Scatter Burst
Spell Card
"Infernoble Arms - Durendal"
Spell Card
"Infernoble Arms - Hauteclere"
Spell Card
"Infernoble Arms - Joyeuse"
Spell Card
1st Movement Solo 1st Movement Solo
Spell Card
3-Hump Lacooda 3-Hump Lacooda
Effect Monster
30,000-Year White Turtle 30,000-Year White Turtle
Normal Monster
4-Starred Ladybug of Doom 4-Starred Ladybug of Doom
Effect Monster
7 7
Spell Card
7 Colored Fish 7 Colored Fish
Normal Monster
7 Completed 7 Completed
Spell Card
8-Claws Scorpion 8-Claws Scorpion
Effect Monster
A Cat of Ill Omen A Cat of Ill Omen
Effect Monster
A Deal with Dark Ruler A Deal with Dark Ruler
Spell Card
A Feather of the Phoenix A Feather of the Phoenix
Spell Card
A Feint Plan A Feint Plan
Trap Card
A Hero Emerges A Hero Emerges
Trap Card
A Hero Lives A Hero Lives
Spell Card
A Legendary Ocean A Legendary Ocean
Spell Card
A Major Upset A Major Upset
Trap Card
A Man with Wdjat A Man with Wdjat
Effect Monster
A Rival Appears! A Rival Appears!
Trap Card
A Wild Monster Appears! A Wild Monster Appears!
Spell Card
A Wingbeat of Giant Dragon A Wingbeat of Giant Dragon
Spell Card
A-Assault Core A-Assault Core
Effect Monster
A-Team: Trap Disposal Unit A-Team: Trap Disposal Unit
Effect Monster
A-to-Z-Dragon Buster Cannon A-to-Z-Dragon Buster Cannon
Fusion Monster
Tổng số lá bài đã đặt (tối thiểu 25 lá) 0
Chọn loại lá bài
Tổng tiền 0 đồng